Hledat
  Hledat...
  Nenalezeny žádné produkty.
  KontaktPorovnat
  Všechny kategorie

  Všeobecné obchodní podmínky

  Všeobecné obchodní podmínky ke smlouvě o prodeji a dodávce zboží obchodní korporace Metalfix s.r.o.

  1. Úvodní ustanovení

  1.1. Všeobecné obchodní podmínky ke smlouvě o prodeji a dodávce zboží (dále jen rámcová smlouva) obchodní korporace Metalfix s.r.o. (dále jen VOP) upravují vztahy mezi smluvními stranami rámcové kupní smlouvy, kdy na jedné straně je prodávající a na straně druhé kupující.

  2. Prodávající

  2.1. Prodávajícím je společnost Metalfix s.r.o., IČO 26845903, DIČ CZ26845903, se sídlem Hynaisova 945/3, 709 00 Ostrava, Mariánské Hory, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle C, vložce 50293.

  3. Kupující

  3.1. VOP se vztahují výlučně na kupující, jimiž jsou podnikatelé ve smyslu ust. § 420 zákona č. 89/2012 Sb.

  4. Uzavření dílčí kupní smlouvy

  4.1. Návrhem na uzavření dílčí kupní smlouvy je objednávka předmětu koupě odeslaná kupujícím prodávajícímu.

  4.2. Objednávku může kupující učinit následujícími způsoby:

  • prostřednictvím elektronického obchodu provozovaného prostřednictvím webového rozhraní na adrese www.metalfix.cz,
  • prostřednictvím elektronické pošty zaslané na emailovou adresu prodávajícího (obchod@metalfix.cz) z ověřené emailové adresy,
  • prostřednictvím dopisu či telefonicky,
  • osobně v sídle společnosti.

  4.3. Dílčí kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného přijetí prodávajícím kupujícímu.

  4.4. Dojde-li v období mezi učiněním objednávky a jejím přijetím ke změně ceny předmětu koupě v ceníku prodávajícího, je dílčí kupní smlouva uzavřena za podmínek platných v době objednávky.

  5. Platební a dodací podmínky

  5.1. Kupující může uhradit kupní cenu následujícími způsoby:

  • platba v hotovosti nebo platební kartou při převzetí předmětu koupě,
  • platba předem bankovním převodem (zálohová platba),
  • platba dobírkou při doručení předmětu koupě v rámci ČR, přičemž hotovost přebírá dopravce,
  • platba bankovním převodem po převzetí předmětu koupě.

  5.2. Nebude-li v případě platby bankovním převodem po převzetí předmětu koupě dohodnuta smluvními stranami jiná splatnost, kupní cenu zaplatí kupující na základě faktury vystavené prodávajícím do 15 dní od data jejího vystavení. Prodávající vystaví fakturu s vyznačenou lhůtou splatnosti. Prodávající fakturuje s DPH.

  5.3. Předmět koupě bude kupujícímu dodán dle skladové dostupnosti předmětu koupě a provozních možností prodávajícího ihned po uzavření dílčí kupní smlouvy nebo v co nejkratším termínu po jejím uzavření.

  5.4. Místem dodání předmětu koupě, pokud se strany nedohodnou výslovně jinak, je adresa uvedená v odst. 1.2 rámcové smlouvy.

  5.5. Prodávající zajišťuje dodání předmětu koupě předáním v jeho provozovně k osobnímu odběru, vlastními dodávkovými vozy nebo prostřednictvím smluvních dopravců v rámci České republiky obvykle do 1–3 pracovních dnů od uzavření dílčí kupní smlouvy. Náklady na dodání předmětu koupě se rozlišují podle zvoleného způsobu dopravy.

  5.6. Prodávající neúčtuje žádný poplatek za vyzvednutí předmětu koupě kupujícím na výdejním místě prodávajícího, tj.: Metalfix s.r.o. Ostrava, Hynaisova 945/3, 709 00 Ostrava nebo Metalfix s.r.o. pobočka Bystřice pod Hostýnem, Holešovská 30, 768 61 Bystřice pod Hostýnem.

  5.7. Cena dopravy a s ní spojených služeb, v případě doručování vlastními dodávkovými vozy prodávajícího se řídí následujícími podmínkami:

  a) Doprava předmětu koupě na území města Ostravy a v bezprostředním okolí a na území Města Bystřice pod Hostýnem a v bezprostředním okolí je zajišťována na náklady společnosti Metalfix s.r.o.

  b) Doprava předmětu koupě mimo regiony uvedené v tomto odstavci pod písm. a) při objednávce pod 5.000,-Kč bez DPH za dopravné ve výši 130,- Kč/30 kg předmětu koupě (mimo zboží jehož jeden rozměr přesahuje 1,2m).

  c) Doprava předmětu koupě mimo regiony uvedené v tomto odstavci pod písm. a) při objednávce nad 5.000,-Kč bez DPH bude realizována na náklady společnosti Metalfix s.r.o. (mimo zboží jehož jeden rozměr přesahuje 1,2m).

  d) Cena dopravy předmětu koupě, jehož jeden rozměr přesahuje 1,2m, bude upřesněna při potvrzení objednávky.

  5.8. Cena dopravy a s ní spojených služeb se řídí ceníkem příslušných smluvních dopravců, v případě, že předmět koupě je doručován jejich prostřednictvím.

  6. Povinnosti kupujícího při převzetí zboží

  6.1. Kupující je povinen bezprostředně po převzetí předmětu koupě překontrolovat jeho stav.

  6.2. V případě dodání předmětu koupě smluvním dopravcem je kupující společně se smluvním dopravcem povinen překontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost bezpečnostních pásek, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu.

  6.3. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě se smlouvou tím, že zásilka je neúplná nebo poškozená.

  7. Uplatnění práv z vadného plnění

  7.1. Práva z vadného plnění je možno uplatnit pouze písemnou formou.

  7.2. Zjevné vady předmětu koupě lze uplatnit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho převzetí kupujícím, a to na zákaznickém oddělení prodávajícího prostřednictvím níže uvedené emailové adresy jinak právo uplatnit práva z vadného plnění za zjevné vady zaniká.

  7.3. Uplatnění práv z vadného plnění musí obsahovat nad rámec zákonných předpokladů rovněž informaci o termínu převzetí předmětu koupě, a to včetně kopie dodacího listu.

  7.4. Vadný předmět koupě zašle kupující na základě dohody se zákaznickým oddělením prodávajícího přepravní službou prodávajícího, přičemž náklady jsou v případě oprávněného uplatnění práv z vadného plnění hrazeny prodávajícím, v případě neoprávněného uplatnění práv z vadného plnění hradí tyto přepravní náklady kupující.

  7.5. Kontaktní údaje na zákaznický servis společnosti Metalfix s.r.o.:
  Email: obchod@metalfix.cz
  Telefon: +420 596 636 087

  8. Platnost rámcové smlouvy

  8.1. Rámcová smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

  8.2. Rámcovou smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran.

  8.3. Rámcovou smlouvu lze ukončit písemnou výpovědí doručenou druhé smluvní straně. Rámcová smlouva zanikne uplynutím dvouměsíční výpovědní doby. Výpovědní doba počíná běžet od prvého dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. Výpověď se považuje za doručenou pátým dnem po jejím předání k poštovní přepravě, pokud druhá smluvní strana její doručení svým jednáním nebo nečinností zmařila.

  8.4. Rámcovou smlouvu lze ukončit okamžitým odstoupením od smlouvy jednou ze smluvních stran. Prodávající je oprávněn od rámcové smlouvy odstoupit okamžitě jednostranným písemným oznámením zejména v případě, kdy kupující v rozporu s obchodními zájmy prodávajícího opakovaně porušuje rámcovou smlouvu nebo kdy opakovaně nezaplatil řádně kupní cenu a své jednání nenapravil ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu prodávajícím. Kterákoli smluvní strana může od rámcové smlouvy odstoupit okamžitě jednostranným písemným oznámením v případě, že:

  • druhá smluvní strana ztratí oprávnění k činnostem dle této smlouvy,
  • druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,
  • bylo na druhou smluvní stranu zahájeno insolvenční řízení nebo bylo rozhodnuto o jejím úpadku.

  8.5. Účinky okamžitého odstoupení od rámcové smlouvy nastanou doručením písemného oznámení o okamžitém odstoupení od rámcové smlouvy druhé smluvní straně. Účinky písemného oznámení o okamžitém odstoupení od rámcové smlouvy nastanou pátým dnem po jeho předání k poštovní přepravě, pokud druhá smluvní strana doručení svým jednáním nebo nečinností zmaří.

  9. Informace o zpracování osobních údajů

  9.1. Prostřednictvím ustanovení tohoto článku plní prodávající svou povinnost podle článku 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR).

  9.2. V souvislosti s uzavřením a následným plněním této smlouvy zpracovává prodávající jako správce údajů ve smyslu GDPR osobní údaje kupujícího, a to osobní údaje uvedené v této smlouvě, osobní údaje shromážděné v rámci plnění smlouvy.

  9.3. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem plnění této smlouvy, za účelem vedení účetnictví prodávajícího a za účelem ochrany oprávněných zájmů prodávajícího v případě sporů vzniklých v souvislosti s plněním této smlouvy. Osobní údaje jsou zpracovávány z titulu plnění smlouvy, plnění zákonné povinnosti a z titulu oprávněného zájmu správce nebo třetí osoby.

  9.4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 4 let následujících po skončení smluvního vztahu. Pro účely vedení účetnictví budou osobní údaje uchovány v nezbytném rozsahu maximálně po dobu 10 let.

  10.Závěrečná ustanovení

  10.1. Rámcová smlouva je uzavírána v českém jazyce, vznikne-li pro potřebu kupujícího překlad textu rámcové smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad rámcové smlouvy v českém jazyce.

  10.2. Všechna právní jednání, oznámení a jiná sdělení činěná v souvislosti s rámcovou smlouvou, jejichž forma či způsob doručení nejsou rámcovou smlouvou upraveny, vyžadují formu písemnou a doručení druhé smluvní straně prostřednictvím doporučeného dopisu.

  10.3. Je-li kterékoli ustanovení rámcové smlouvy nebo VOP neplatné, neúčinné či nevykonatelné, smluvní strany vyvinou veškerou snahu, aby takové ustanovení nahradily bezvadným, které se svým obsahem a účelem nejvíce přibližuje nahrazovanému ustanovení.

  10.4. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.12.2020.


  V Ostravě dne 30.11.2020

  Metalfix s.r.o.

  Přihlášení do newsletteru proběhlo úspěšně.
  Něco se nepovedlo, kontaktujte nás

  Košík obsahuje nepovolené položky

  Zobrazit košík

  Zboží bylo přidáno do porovnání

  Prosím čekejte...
  Objednávku nelze dokončit, zkuste to prosím později